Algemene voorwaarden en klachten regeling

Algemene voorwaarden Healing Touch Benelux

Volg je de cursus via de VenVN dan zijn de algemene voorwaarden van de VenVN van toepassing. Deze zijn te vinden op de site van de VenVN. afdeling complementaire zorg.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van
opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en
opleidingen welke door Healing Touch Benelux wordt georganiseerd.

1. Algemene voorwaarden
1.1 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding
komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt c.q. deelnemer
1.2 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van
voldoende inschrijvingen.
1.3 Healing Touch Benelux behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
1.4 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.


2. Annulering en wijziging
2.1 Conform de wettelijke bedenktijd kan de deelnemer tot 14 dagen na aanmelding kosteloos
via de mail annuleren: healingtouchbenelux@gmail.com.
2.2 Na deze termijn van 14 dagen na aanmelding kan annulering van een cursus, workshop, training of
opleiding door een deelnemer (of zijn of haar opdrachtgever) uitsluitend schriftelijk of per mail.
2.3 In geval van verhindering van een deelnemer, is deelnemer tot de aanvang van een activiteit
gerechtigd een vervanger aan te melden. Dit kan per mail naar healingtouchbenelux@gmail.com
2.4 Annulering of het verschuiven naar een andere datum is tot 4 weken (28 dagen) voor aanvang
mogelijk zonder dat healing touch Benelux hiervoor kosten in rekening brengt. Bij annulering vanaf 4
weken (28 dagen) vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening
gebracht.
2.5 Wanneer de deelnemer een workshop, training of opleiding gedeeltelijk onderbreekt blijven de
volledige kosten verschuldigd. Ook bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige kosten
verschuldigd.
2.6 Healing Touch Benelux behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen, workshops,
trainingen of opleidingen organisatorische- en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.


3. Betaling
3.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Healing Touch Benelux
3.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de deelnemer in verzuim. Met ingang van de datum
waarop het verzuim is ingetreden is de deelnemer over het openstaande deel van de vordering een
bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand
wordt gerekend.
3.3 Indien de deelnemer met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een
overeenkomst in verzuim is, is Healing Touch Benelux gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te
gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van
Healing Touch Benelux om schadevergoeding te vorderen.
3.4 Zowel Healing Touch Benelux als de deelnemer zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te
beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van
faillissement is verklaard, dan wel – in het geval de deelnemer een natuurlijk persoon is – onder
curatele is gesteld of overlijdt.
3.5 Healing Touch benelux draagt vorderingen over aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke incassokosten
komen volledig voor rekening van deelnemer. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van
advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming
met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.


4. Intellectuele eigendom
4.1 Healing Touch Benelux behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met
betrekking tot de door Healing Touch Benelux verstrekte middelen. Tenzij anders aangegeven door Healing Touch Benelux, is
de deelnemer niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten
zoals hiervoor bedoeld aan Healing Touch Benelux toekomen, te dupliceren of op enigerwijze aan derden af
te staan of in gebruik te geven zonder toestemming van Healing Touch Benelux.


5. Uitvoering
5.1 Indien Healing Touch Benelux de uitvoering niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot
stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Healing Touch Benelux het recht de
overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
5.2 Healing Touch Benelux heeft het recht de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien zij ten
gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn
verplichtingen na te komen.
5.3 Healing Touch Benelux streeft ernaar om een geplande cursus, workshop, training of opleiding te allen
tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus, workshop, training of
opleiding echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Healing Touch Benelux hiervoor jegens deelnemer
niet aansprakelijk. Healing Touch Benelux zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus,
workshop, training of opleiding, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien Healing Touch Benelux niet in staat is een vervangende cursus, workshop, training of opleiding aan te bieden, heeft
deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden,
restitutie van het betaalde cursusgeld.
5.4 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Healing Touch Benelux zich het
recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen
geen rechten worden ontleend.
5.5 Voor zover Healing Touch Benelux voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van
informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is Healing Touch Benelux
uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie
of medewerking.

Op het aanbod van cursussen binnen de afdeling Complementaire Zorg zijn de algemene voorwaarden van V&VN van toepassing inclusief de academie voorwaarden en de bijzondere voorwaarden voor de afdeling Complementaire Zorg. Voor het aanmelden geldt dat je akkoord moet gaan met deze voorwaarden.

 

KLACHTENREGELING Healing Touch Benelux

Healing Touch Benelux besteedt de grootste aandacht aan haar dienstverlening. Op- of aanmerkingen worden door Healing Touch Benelux zeer serieus behandeld en meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het dienstenaanbod.

Bij de evaluatie is volop ruimte om op- of aanmerkingen te maken. Ondanks deze inspanning kan het voorkomen dat u een klacht heeft over een cursus.

Bij klachten over een cursus / bijscholing of docent wendt u zich bij voorkeur rechtstreeks tot de docent, zodat deze meteen actie kan ondernemen. Doe dit bij voorkeur direct na het ontstaan van de klacht. Doordat de docenten zzp-ers zijn zullen zij de klacht met u doornemen en verder afhandelen.

Agenda

Verzorgende of verpleegkundige:

Ben jij verzorgende of verpleegkundige en wil jij de Cursus Healing Touch volgen? De cursus Healing Touch is door V&VN afdeling complementaire zorg geaccrediteerd.

Aanmelden voor de cursus Healing Touch bij de VenVN afd. Complementaire Zorg.
Klik op de logo van de V&VN om naar de agenda te gaan voor de cursus bij de V&VN afd. Complementaire Zorg.

Geïnteresseerd in Healing Touch:

Ben jij geïnteresseerd in de Cursus Healing Touch en wil jij je hierin verdiepen? De cursus wordt modulair aangeboden bij Academie Energetische Geneeskunde. Healing Touch Practitioner is bij de KTNO geaccrediteerd.

Klik op de logo van de academie om naar de agenda te gaan voor de cursus bij de Academie Energetische Geneeskunde.

HT-dag:

Helper

Als je module 3 hebt gevolgd dan is het mogelijk om helper te zijn bij module 1 en 2. Heb jij module 4 gevolgd dan kun je helper zijn bij module 1, 2 en 3. Heb jij module 5 gevolgd dan kun je helper zijn bij alle modules. De rol van de helper is om de docent te ondersteunen daar waar nodig, te denken valt aan meehelpen ruimte in orde maken, koffie/thee maken, actief meehelpen tijdens de les als er oneven aantal cursisten zijn. Als helper zijnde zijn er geen cursuskosten aan verbonden. Wel moet de helper zelf zorgen voor haar lunch en eventuele kosten die gemaakt worden om te komen op locatie, bijvoorbeeld reiskosten/overnachting. Als jij helper wil zijn mail dan naar info@healingtouchbenelux.com

Oefen/support- en menteegroepen

Oefengroep

Een oefengroep is een groep van studenten en (C)HTP’ers die met elkaar bepaalde interventies willen oefenen. Je kunt zelf een oefengroep oprichten met collega’s uit de buurt. Als je de datum van deze bijeenkomst aan ons doorgeeft via het contactformulier, zullen wij deze hier op de ledensite vermelden.

  • Twente: Er is een oefengroep gestart in de gemeente Tubbergen. In klein verband worden met elkaar diverse HT interventies geoefend ze . Woon je in de buurt en lijkt het je leuk om je hierbij aan te sluiten, stuur dan een mail naar angelanijhuis@buurtzorgnederland.com. Angela zal dan contact met je opnemen.
  • Deventer: Hier wordt een oefengroep gestart bij voldoende animo. Woon jij in de omgeving van Deventer en wil je mee doen met deze oefengroep mail dan naar hm18nijenhuis@gmail.com. Heleen zal dan contact met je opnemen.
  • Rijswijk (de Fruitproeverij) Hier wordt een oefengroep gestart bij voldoende animo. Woon jij in de omgeving van Rijswijk en wil je mee doen met deze oefengroep mail dan naar moniquejvh@gmail.com. Monique zal dan contact met je opnemen.

Supportgroep

In de supportgroep kun je sparren met collega’s over allerlei HT-onderwerpen, zoals de nieuwe ontwikkelingen, vragen over de uitvoering van interventies, bijzonderheden die je tegenkomt tijdens een sessies met je cliënt, ethische vraagstukken, of over een bepaalde aandoening etc. Je collega’s denken met je mee.

  • Den Haag – 10.00 – 13.00 (Woonzorgcentrum Nieuw Berkendael, Waldeckstraat 80, 2552 TX) Wil jij naar een supportgroep in Den Haag. Neem dan contact op met Nancy en Tineke.
  • Siddeburen – 19.30-21.30 (wendakker 23, 9628 BX) Wil jij naar een supportgroep in Siddeburen. Neem dan contact op met Wilma Bijl.

Menteegroep

Je kunt meedoen met een Menteegroep in je praktijkjaar, vanaf module 4 tot aan je Certificering. Na module 4 als je je praktijkjaar start, kies je een mentor die je begeleidt bij het afstuderen en die groepsbijeenkomsten kan organiseren voor de mentees, eventueel aangevuld met HTP’s of CHTP’s. Zo zijn jouw ervaringen leerzaam voor je medestudenten en andersom.

Landelijke Mentee bijeenkomsten:

  • – 21 februari (Zoom) van 20.00-21.30
  • – 10 juni (Zoom) van 20.00-21.30

Experienced based Healing Touch behandeling bij Post-COVID

Kunnen we met de inzet van Healing Touch bijdragen aan het herstel van patiënten die besmet zijn met het Covid 19 virus? Welke HT interventies zijn effectief, voor welke klachten? Vele Healing Touch studenten en praktijkvoerders over de hele wereld stelden zich die vraag. Tijdens een inleiding op de in september (2022) gehouden HBB conference presenteerden Lisa Amselme en Joel Anderson , auteurs van het Healing Touch cursus boek, een op eigen ervaring gebaseerd antwoord. Beiden hebben de besmetting met het virus doorgemaakt, beiden hebben tijdens de acute infectie periode en in de herstelfase regelmatig Healing Touch behandelingen gekregen. Ze hebben hun ervaringen met de verschillende interventies bij de diverse klachten gedocumenteerd en na hun herstel vanuit die ervaring meerdere patiënten kunnen ondersteunen tijdens het ziekteproces.

Hun op ervaring gebaseerde voorstel voor de inzet van HT interventies bij de verschillende klachten is kennis verrijkend en opent de deur voor effectieve ondersteuning van Covid 19 geïnfecteerde patiënten.

Daar het virus een uitdaging blijft voor onze gezondheid en de gezondheidszorg hebben we besloten om de “ervaringskennis” van deze experts te delen tijdens een bijscholingsdag.

Experienced based Healing Touch behandeling bij (long)Covid 19 is voor 6 punten geaccrediteerd bij de VenVN

Evidence Informed Healing Touch interventies bij oncologische aandoeningen

Bioveld interventies worden steeds vaker geïntegreerd in de zorg voor patiënten met kanker. Vooral in Integrative Oncology Centers wordt veel onderzoek verricht naar de effecten van deze interventies bij klachten zoals pijn, misselijkheid, vermoeidheid, angst en depressie.


In de bijscholing Evidence Informed HT behandeling van patiënten met een oncologische aandoening gaan we, op basis van deze onderzoeksresultaten, na welke HT interventies bij de verschillende klachten kunnen worden ingezet. Om de aandacht gericht te houden op de persoon met klachten werken we waar mogelijk met case studie onderwijs.

Doel van de inzet van HT is het ondersteunen en stimuleren van het zelfhelend vermogen en behoud van kwaliteit van leven tijdens de curatieve en palliatieve behandelfase van de oncologische aandoening.

Evidence Informed Healing Touch interventies bij oncologische aandoeningen is voor 6 punten geaccrediteerd bij de VenVN.

Gecertificeerd Healing Touch beoefenaar

CHTP-traject

Je stuurt een gedeelte van het voor module 5 gemaakte huiswerk, met daarnaast enkele kleinere opdrachten, naar de moederorganisatie Healing Beyond Borders in de Verenigde Staten. Ook hierin word je begeleid door je mentor. Je werk wordt beoordeeld door de Certification Board. Als je inbreng wordt goedgekeurd, ontvang je hiervan bericht én het Certificate of Certification as an HTI Healing Touch Practitioner. Je bent nu Certified Healing Touch Practitioner (CHTP).

Beginnende beoefenaar energetische zorg: Healing Touch module 5

Zelf-evaluatie en Professionele Ontwikkeling

In module 5 worden alle huiswerkopdrachten door de studenten onderling geëvalueerd en door de docenten beoordeeld. Het brengt het geleerde in kaart en je bent in staat om nog te leren onderdelen te identificeren, om verder te groeien in je professionele rol als Healing Touch behandelaar. De module duurt drie dagen waarin je op de cursuslocatie blijft.

Na het volgen van deze module behaal je het Certificate of Completion: Self-Evaluation and Professional Development.

Je ontvangt het certificaat: Zelf-evaluatie en Professionele Ontwikkeling als je portfolio voor module 5 compleet is. Je bent dan Healing Touch Practitioner (HTP). Met enkele aanvullingen op je portfolio voor module 5, kun je een certificering aanvragen, waarna je gediplomeerd Healing Touch Practitioner bent.

Gevorderde cursus Healing Touch: module 3 en 4

In deze cursus leer je hoe jij je als heler voorbereid om op een hogere trillingsfrequentie kan werken, een anamnese afneemt, doelen formuleert en klinisch handelt. Je werkt aan hoe je kunt communiceren met je collega`s en patiënten en aan je eigen professionalisering als energetische zorgverlener. Module 3 “verdiepen van de rol van practitioner” en module 4 “casemanagement en professionele beoefening” van het curriculum Healing Touch worden behandeld.

De cursus is opgebouwd uit 6 lesdagen van 8 uur. Iedere lesdag staat beschreven in het lesboek. Voor aanvang van de cursusdag is het huiswerk uitgewerkt, zodat dit op de dag zelf besproken kan worden. Als de cursus is afgerond dan mag de cursist zich “Aspirant Healing Touch Praktijkvoerder” noemen.

Energetische zorgverlening vormt de kern van holistische zorg waarin gestreefd wordt naar fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel welzijn van de mens. We hopen dan ook dat energetische interventies de zorg steeds meer kunnen verrijken.

Wat leer je in deze cursus?

Healing Touch is een Complementaire Zorg interventie die valt onder de categorie “energetische interventies”.
Energetische interventies gaan ervan uit dat de mens ook uit energie bestaat en dat de energiebalans bij ziekte en klachten verstoord is en hersteld kan worden.

Healing Touch is als vorm van bio-veld interventie ontstaan binnen de verpleegkunde in de VS. In deze cursus komen de basisprincipes en de verschillende basistechnieken van deze vorm van complementaire zorg aan de orde.

Iedere lesdag worden er verschillende thema’s behandeld, met als terugkerend onderwerp hoe Healing Touch (HT) als interventie ingezet kan worden, hoe documenteer je de gegevens, klinisch redeneren. Van de cursist wordt een actieve houding verwacht.

Elke vaardigheid die wordt aangeleerd in de les wordt tevens geoefend. Daarnaast oefen je ook thuis of met collega’s. Geef uitleg over de handeling en vraag (vanzelfsprekend) toestemming. Pas als je ervaring hebt met een handeling kan je die toepassen bij cliënten. Zij hebben recht op deskundige zorg.

Je maakt van het oefenen van de vaardigheid reflectieverslagen met behulp van het formulier in het logboek. 

Hoe leer je?

Door theorie- en praktijklessen maar ook door het zelf ervaren en toepassen van de verschillende interventies. Daarnaast lees je thuis de bijbehorende literatuur en oefen je de vaardigheden. In diverse situaties. Hiervoor werk je met een reflectief portfolio.

Basiscursus energetische zorg: Healing Touch Module 1 en 2

Module 1: Grondbeginselen van Healing Touch

In deze module maak je kennis met energie en het energiesysteem. Je werkt vanuit het lesboek ‘Grondbeginselen en Beoefening van Healing Touch’*  wat je eenmalig, bij je docent, aanschaft voor alle 5 modules. Je leert de basisprincipes bij het werken met energie, jezelf voor te bereiden als healer en je oefent de toepassing van een aantal energetische interventies. De cursus bevat 18 lesuren, waarin theorie en praktijkervaring elkaar afwisselen. Na de cursus ontvang je het Certificaat: Grondbeginselen van Healing Touch van Healing Beyond Borders.

Module 2: Energetische Patronen en Klinische Toepassing

In deze module ga je verdiepen en verder uitbreiden wat je leerde in module 1. Je krijgt nieuwe energetische interventies aangereikt. Je leert het anamnesegesprek met een cliënt, het beoordelen van het energieveld en het kiezen van een interventie. Je werkt verder met het lesboek ‘Grondbeginselen en Beoefening van Healing Touch’ (oorspronkelijke titel: ‘Foundations and Practice of Healing Touch’). De module wordt in het Nederlands gegeven.

De module bevat 18 lesuren waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Na het volgen van deze cursus behaal je het Certificaat: Energetische Patronen en Klinische Toepassing van Healing Beyond Borders. Indien je dit wenst, kun je hierna doorstromen naar module 3.

Er zijn docenten in opleiding; het is mogelijk dat er een docent in opleiding aanwezig is bij module 2, dan wel deze geheel of gedeeltelijk onder supervisie geeft.

*oorspronkelijke titel ‘Foundations and Practice of Healing Touch’

Boekenlijst

SchrijverTitelISBN
 
HEALING TOUCH 
Barbara Ann BrennanLicht op de Aura9-789069-639321
Donna Eden e.a.Werken met energetische geneeskunde978-94-013-00
Fonz DelnoosEnergetische bescherming 978-90-20202489
Joel G. AndersonGrondbeginselen en beoefening van Healing Touch
 
ENERGY MEDICINE/HOLISM  
Alberto VilloldoAfdalen in je Ziel978-90-202-84775
Anodea JudithHandboek Chakra psychologie90-230-0954-1
Barbara Ann BrennanBronnen van Licht9789023008477
Licht op de aura9-789069-639321
Cyndi DaleCundalini978-9069639710
Het subtiele lichaam9789069638843
Donna Eden e.a.Werken met energetische geneeskunst978-94-013-00
ElsonAnatomy Coloring Book978-0321832016
F. BatmanghelidijWater9789079872053
Hans Peter RoelKi, kracht van binnenuit978979677566
Lynne Mc. TaggertHet intentie experiment, kunnen je gedachten de wereld veranderen?9789020284560
Marja de VriesDe hele olifant in beeld9789020284607
Rosalyn BruyereWielen van Licht9789069636436
 Walter LübeckDe helende kracht van het medicijnwiel 
Het reiki Handboek90-6378-227-6
Geert VerhelstHandboek Bachbloesemtherapie9789080778474
 
PERSONAL / PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
Adema e.a.Inzicht in vijf dimensionaal bewustzijn978-90-77247-785
Agnes van MinnenVerlamd van angst789024-408979
Alla SvirinskayaAura energie9789020217315
Andrew WeilGenezing komt van binnen uit90-274-6672-6
Angela Hick e.a.In Balans90-443-0021-0
Anodea JudithChakra Psychologie9789069636436
Reis door de chakra`s789023-008354
Barry Neil KaufmanKies voor geluk90-274-6730-7
Bernard LievegoedDe levensloop van de mens9789060693001
CharVragen van de aarde, antwoorden uit de hemel9789021535968
Eckart TolleEen nieuwe aarde9789020212723
Edine RusselLichaamstaal liegt niet905599122-8
Ferdinand CuvelierDe stad van Axen9789086870527
Gill EdwardsDans van de Ziel9789069639093
Francesc MirallesIkigai9789022578452
J.G. BennetDe verborgen rijkdom van het enneagram9789027430359
Jennifer HintonMet beide benen op de grond, herstel het contact met de aarde978-906030735-9
John KalseDe kracht van JA90-202-8358-8
Jop van HagenWerken aan jezelf90-77247-06-8
Kalashatra GovindaDe chakra`s Atlas9789063784324
Larry Barker e.a.De kracht van luisteren90-5501-901-1
Louis L. HayGebruik je innerlijke kracht!9789020214796
Je kunt het!9789072455925
Je kunt je leven helen (DVD) Gebruik je innerlijke kracht Je kunt het!9789076541211
Marianne WilliamsonTerugkeer naar de Liefde9789020214635
365 Wonderdagen9789020213263
Troostrijke tranen9789020213423
Laat je betoveren9789077770832
Marie-Claire van der BruggenDe terugkeer naar huis9789463281607
Een kijkje in de hemel9789082758221
Er was eens een zieltje9789463282673
Spiritboek – De dag waarop mijn vader een engel werd9789075362886
Licht en liefde9789462036482
Zielsgelukkig9789085708063  
Patricia DavisSpirituele aromatherapie 
Paul FerriniLiefhebben zonder voorwaarden90-202-8142-9
Peter LevineHet weerbare kind9789401305426
Trauma en geheugen9789463160384
Richard Rohr e.a.Het Christus virus9789043532006
Het Ennegram9789401459020
Rosemary AlteaContact maken met de overzijde9789022541289
De huizen van de Ziel9789022539675
Stemmen aan de overzijde9789022520239
Wonderen gebeuren99789022560174
Sander de ZwartWord de Creator, die je altijd al was9789464066616
Stephen R. CoveyZeven eigenschappen van effectief leiderschap9789047054641
W.A.H. Mulder-SchalenkampDe bron der wijsheid9789060105948
De doden spreken9789060100349
Op de grens van twee werelden9789060101186
Wibe VeenbaasDe maskerman9789078395010
Vonken van verlangen9789080050778
William Arntza e.a.What de bleep do whe (k)now!?90-2158018-7
 
ETHICS  
Dalai LamaHet zaadje van compassie9789025114589
Wijsheid voor een moderne wereld, ethiek voor een nieuwe tijd9789055017003
Jacquelien RothfushEthiek in de psychologie9789043032698
Masaru EmotoDe boodschap van water9020283952
Martine BuschInleiding Complementaire Zorg9789036817110
Paul van der VeldeIn de huid van de Boeddha9789463821247
Peter SingerTussen leven en dood9789062243778
 
QUANTUM PHYSICS  
Bruce H LiptonDe biologie van de overtuiging978-90-202-8451-5
Deepak ChopraQuantum Healing 
Jonathan CainerHulp uit het universum9789043819411
Linda MenkhorstQuantum Touch voor iedereen Ankertjes 3689789020211184
Richard GerberTrilling als medicijn9789069639574
 Quantum Physics For Dummies 
Richard GordonQuantum Touch9789020243994
Quantum Touch 2.09789020209914
 
JOURNALING  
Alberto VilloldoAfdalen in je ziel9789020218596
Baird T. SpaldingDe meesters van het verre oosten9789020208863
Brandon BaysDe helende reis9789022571835
De Dali LamaHet boek van vreugde9789402709391
Wijsheid voor de moderne wereld90-5501-700-0
Deepak ChopraBoedha, de weg naar verlichting9-78925-957827
Elisabeth HaichDe inwijding9789020215892
Erich SheurmanDe papalagi9789062623310
James RedfieldHet tiende inzicht978-90-492-0038-1
Martin SheenThe Way (FILM)96019-82362
Meester LantoAtlantis978-94-6015-019-7
Natalie goldbergSchrijven vanuit je hart9789401303644
Neale Donald WalschEen ongewone gesprek met God tot jou9789021561936
Timo AaldijkOp weg naar Nirvana9789090291819
Wouter B. BlokhuisInge`s laatste reis9789491920721
 
SPIRITUELE DEVELOPMENT  
Anthony de MelloBewustzijn9789077228166
De weg van stilte9789077228326
Carolina BontEen nieuwe werkelijkheid9789021546629
Deepak ChopraDe 7 spirituele wetten van succes9789401305402
Djwal KulVoortgezette studie van de menselijke aura, deel 2 
Don Miguel Ruiz e.a.De vijf inzichten978-90-202-0926-6
Fonz Delnooz e.a.Energetische bescherming, basisboek voor hoog gevoelige mensen978-90-202-1140-5
Gary ZuzakZetel van de Ziel9789021585543
Jude CurrianHet 8ste Chakra978-90-20-0078-2
Judy HallGevoeligheid en zelfbescherming9789020281255
Larry DosseyHelende woorden de kracht van bidden978-94-013-0078-0
Neale Donald WalschEen ongewone gesprek met God9789021561936
Paolo CoelhoDe alchemist9789029516204
De duivel en het meisje (Luisterboek)9789054443728
De pelgrimstocht naar Santiago9789029528238
Peter LevineDe stem van je lichaam9789069639741
De tijger ontwaakt9789069637549
Sam ParniaWat gebeurd er als we sterven90-215-4319-2
Wilko ZeldersEnergetische Basiskennis978-94-6015-145-6