Algemene voorwaarden en klachten regeling

Algemene voorwaarden Healing Touch Benelux

Volg je de cursus via de VenVN dan zijn de algemene voorwaarden van de VenVN van toepassing. Deze zijn te vinden op de site van de VenVN. afdeling complementaire zorg.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van
opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en
opleidingen welke door Healing Touch Benelux wordt georganiseerd.

1. Algemene voorwaarden
1.1 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding
komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt c.q. deelnemer
1.2 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van
voldoende inschrijvingen.
1.3 Healing Touch Benelux behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
1.4 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.


2. Annulering en wijziging
2.1 Conform de wettelijke bedenktijd kan de deelnemer tot 14 dagen na aanmelding kosteloos
via de mail annuleren: healingtouchbenelux@gmail.com.
2.2 Na deze termijn van 14 dagen na aanmelding kan annulering van een cursus, workshop, training of
opleiding door een deelnemer (of zijn of haar opdrachtgever) uitsluitend schriftelijk of per mail.
2.3 In geval van verhindering van een deelnemer, is deelnemer tot de aanvang van een activiteit
gerechtigd een vervanger aan te melden. Dit kan per mail naar healingtouchbenelux@gmail.com
2.4 Annulering of het verschuiven naar een andere datum is tot 4 weken (28 dagen) voor aanvang
mogelijk zonder dat healing touch Benelux hiervoor kosten in rekening brengt. Bij annulering vanaf 4
weken (28 dagen) vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening
gebracht.
2.5 Wanneer de deelnemer een workshop, training of opleiding gedeeltelijk onderbreekt blijven de
volledige kosten verschuldigd. Ook bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige kosten
verschuldigd.
2.6 Healing Touch Benelux behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen, workshops,
trainingen of opleidingen organisatorische- en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.


3. Betaling
3.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Healing Touch Benelux
3.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de deelnemer in verzuim. Met ingang van de datum
waarop het verzuim is ingetreden is de deelnemer over het openstaande deel van de vordering een
bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand
wordt gerekend.
3.3 Indien de deelnemer met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een
overeenkomst in verzuim is, is Healing Touch Benelux gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te
gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van
Healing Touch Benelux om schadevergoeding te vorderen.
3.4 Zowel Healing Touch Benelux als de deelnemer zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te
beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van
faillissement is verklaard, dan wel – in het geval de deelnemer een natuurlijk persoon is – onder
curatele is gesteld of overlijdt.
3.5 Healing Touch benelux draagt vorderingen over aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke incassokosten
komen volledig voor rekening van deelnemer. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van
advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming
met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.


4. Intellectuele eigendom
4.1 Healing Touch Benelux behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met
betrekking tot de door Healing Touch Benelux verstrekte middelen. Tenzij anders aangegeven door Healing Touch Benelux, is
de deelnemer niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten
zoals hiervoor bedoeld aan Healing Touch Benelux toekomen, te dupliceren of op enigerwijze aan derden af
te staan of in gebruik te geven zonder toestemming van Healing Touch Benelux.


5. Uitvoering
5.1 Indien Healing Touch Benelux de uitvoering niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot
stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Healing Touch Benelux het recht de
overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
5.2 Healing Touch Benelux heeft het recht de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien zij ten
gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn
verplichtingen na te komen.
5.3 Healing Touch Benelux streeft ernaar om een geplande cursus, workshop, training of opleiding te allen
tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus, workshop, training of
opleiding echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Healing Touch Benelux hiervoor jegens deelnemer
niet aansprakelijk. Healing Touch Benelux zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus,
workshop, training of opleiding, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien Healing Touch Benelux niet in staat is een vervangende cursus, workshop, training of opleiding aan te bieden, heeft
deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden,
restitutie van het betaalde cursusgeld.
5.4 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Healing Touch Benelux zich het
recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen
geen rechten worden ontleend.
5.5 Voor zover Healing Touch Benelux voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van
informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is Healing Touch Benelux
uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie
of medewerking.

Op het aanbod van cursussen binnen de afdeling Complementaire Zorg zijn de algemene voorwaarden van V&VN van toepassing inclusief de academie voorwaarden en de bijzondere voorwaarden voor de afdeling Complementaire Zorg. Voor het aanmelden geldt dat je akkoord moet gaan met deze voorwaarden.

 

KLACHTENREGELING Healing Touch Benelux

Healing Touch Benelux besteedt de grootste aandacht aan haar dienstverlening. Op- of aanmerkingen worden door Healing Touch Benelux zeer serieus behandeld en meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het dienstenaanbod.

Bij de evaluatie is volop ruimte om op- of aanmerkingen te maken. Ondanks deze inspanning kan het voorkomen dat u een klacht heeft over een cursus.

Bij klachten over een cursus / bijscholing of docent wendt u zich bij voorkeur rechtstreeks tot de docent, zodat deze meteen actie kan ondernemen. Doe dit bij voorkeur direct na het ontstaan van de klacht. Doordat de docenten zzp-ers zijn zullen zij de klacht met u doornemen en verder afhandelen.